K9data.com

Golden Retriever

Looking for a Golden Retriever puppy? Click here.

Joe's Gull Golden

Five generation pedigree:

Joe's Gull Golden
Li Spike
Doubleuse Copper Stripes
Avjava's Blue-Tiger [ A1]
Sn?rjets Billy-Flipp [ A1]
Bramhills Brookmint [ A1]
SJCH Rogh?jdens Ruffsiga Flippa
Riddareg?rdens Java [ A1]
DKBRCH Joe's Wuk [ B1]
SJCH Doubleuse Griddlebone [ A1]
Doubleuse Bumblebee [ A1]
STJH SLCH SBCH Larky Harmattan [ A1]
DKBRCH Holway Plover [ A/A]
Larky Funny-Rose [ A1]
Warpersmoss Cherish [ C1]
Eng. FT. CH. Earnsfield Teal [ 16]
Castlemount Cracker Of Warpersmoss
Sungold Zafira
Vesterlyngs Token of Sigge [ A1]
SUCH DKUCH SJCH Respons Specialist-Ten [ B0]
SUCH Amirene Larus [ BVA Hip Score 5:4]
SUCH Respons Quiche-Ten [ UA (1992)]
Goldteam Token of Marchall [ A1]
Gainwill Marchall [ A1]
SUCH DKUCH Goldteam Loving Like A Lady [ Sweden HD U(12/11/1995)]
Sungold 2 Fast 4 You [ B1]
DKBRCH Joe's Wuk [ B1]
DKBRCH Mike (DK 35359/84) [ B1]
DKBRCH DKJCH SJCH Spica (Dk 25922/86) [ A2]
Ambertrail's Happy Heatleader [ B1]
FTCH AFTCH Shurmark's Split Decision Am. MH *** OS Can. FDHF [ OVC 008484]
Ambertrail's Super Razzy Can. MH
Sobjerggaards Jolene
Kingo (DK 14251/96) [ A1]
Sungold Lucky Wuk [ B1]
DKBRCH Joe's Wuk [ B1]
DKBRCH Mike (DK 35359/84) [ B1]
DKBRCH DKJCH SJCH Spica (Dk 25922/86) [ A2]
Sungold Sweet Sensation [ A2]
NV-92 NUCH Jobeka Jaguar [ Sweden HD U (3/9/1989)]
Sungold Miss Morning Joy [ B1]
Lady (DK 02951/89) [ B1]
Duvkullan's Zephyr [ B1]
S N J Ch Duvkullan's Tissot [ A1]
Ardyle Spring [ A1]
Mira (DKK 16386/81) [ B1]
Trident (DK 19682/80)
Siellen (DK 26419/76) [ A2]
Joe's My Little Pony [ A]
Cawood Mr. Postmann [ A1]
Besstock Deal [ HD-B2]
Eng. FT. CH. Rossmhor of Clancallum
Besstock Chorum
DKJCH DKBRCH Westland Lyric Perdita [ A1]
Holway Master [ 11:10 C/C]
Westland Lottie
Joe's Fancy Kvickly [ B1]
Fylla's Assamkvik [ B2]
Int. DK.Ch Riis Diago [ B1]
Miska Fylla [ B2]
DKBRCH DKJCH SJCH Spica (Dk 25922/86) [ A2]
Duvkullan's Zephyr [ B1]
Mira (DKK 16386/81) [ B1]

Return to home page


Use of this site is subject to terms and conditions as expressed on the home page.